Acceder al contenido principal
Gardando...

Alta Nova Entidade/Empresa TIC

Recomendámoslle consulte o Manual de Instrucións do MapaTIC.gal antes de cumprimentar o formulario de rexistro
Selecciona o perfil da túa empresa/entidade e comeza o rexistro
Os campos marcados con * son obrigatorios
*
*
logotipo entidade/empresa
* Utilize un arquivo de imaxe válido (JPG,JPEG,GIF,PNG,BMP). Tamaño máximo permitido 1MB.
* Resolución recomendada para o logo 135x65px. Con outra resolución a imaxe poderíase visualizar distorsionada.
* Recoméndase introducir, separadas por unha coma, palabras claves que faciliten as buscas. Por exemplo: Marketing Dixital, Analítica Web, Google Analytics
Pode marcar un máximo de 10 sectores
Cargando
* Manteña presionada a tecla <Ctrl> para seleccionar varias opcións
Engadir Quitar
Persoa de contacto Comercial
O contrasinal será enviado ao seguinte enderezo electrónico, que será tamén o seu usuario para acceder ao sistema.
Debe ingresar no sistema polo menos unha vez para activar a súa conta. Recomendámoslle actualizar o seu perfil.

Responsable do tratamento: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
Finalidades do tratamento: Tramitar as solicitudes de alta como usuarios/as rexistrados/as do espazo privado do MapaTIC.gal da Amtega a fin de facilitar o acceso a todas as funcionalidades, ferramentas e recursos do mesmo, tales como posibilitar o rexistro de solución e casos de éxito o consultar datos no públicos de otros usuarios.
Lexitimación para o tratamento: Cumprimento dunha misión de interese público (Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos).
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
Contacto delegado/a de protección de datos e máis información: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

*
Ingrese o texto que se mostra na seguinte imaxe
imaxe captcha imaxe refrescado Verificando...