Acceder al contenido principal

Provedor TIC

CAI Sistemas Informáticos é unha factoría de software propio, que desenvolve aplicacións de xestión empresarial. Avalada por unha ampla experiencia e coñecemento no sector, especializouse en ofrecer solucións integrais a Asesorías, Xestorías e Despachos Profesionais. Está formada por un equipo multidisciplinar de profesionais, altamente cualificado e en permanente proceso de investigación e formación, co obxectivo de ofrecer solucións fiables, seguras e adaptadas ás necesidades de cada cliente. Ofrecer a máxima calidade no servizo é o noso obxectivo. A satisfacción dos nosos clientes é a súa principal garantía.

C/ Coruña, 21 - Baixo, Vigo (Pontevedra)
Tlfn: 902447149

[{"razon_social":"CAI Sistemas Inform\u00e1ticos, S.L.","enderezo_social":"C\/ Coru\u00f1a, 21 - Baixo","localidade":"Vigo","telefono":"902447149","latitud":"","longitud":"","nome_entidade":"CAI Sistemas Inform\u00e1ticos, S.L."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • Vigo

Solución(s) TIC

Solución Integral para Asesorías Laborais: cailab

A Solución Integral para Asesorías Laborais abrangue tódolos procesos necesarios para a xestión integral dun despacho, asesoría, e/ou consultoría laboral: - Contempla Réximes Especiais da Seguridade Social (Mar, Agrario) ademáis do Réxime Xeral con peculariedades (Artistas, Representantes Comercio, etc). - Descarga automática de convenios, segundo as necesidades da empresa. - Presentacións Telemáticas: contrat@, certic@2, Delta, Sistema, Red, AEAT. - Xestión automática dos Contratos de Formación co Centro Docente. - Xestión de subvenciones. - Exportación de datos a Word e Excel: listados e informes personalizados. - Adaptación á LOPD no tratamento de Datos de Caracter Persoal de nivel alto de seguridade. - Enlace con outras solucións de CAI Sistemas. - Integración de caiconecta: canle aberta de comunicación en tempo real cos nosos clientes, para compartir  información como novas ou actualizacións.

Solución Integral para Asesorías Contables e Financieiras: caiconta

A Solución Integral para Asesorías Contables e Financieiras é unha aplicación intuitiva, doada e moi eficaz para a entrada de apuntes contables, e aporta un tratamento global da Contabilidade Financieira, Presupuestaria e Analítica de calquer despacho, asesoría, e/ou consultoría laboral: - Inmediata adapatación ós cambios normativos. - Software multiempresa e multiexercicio que permite listados plurianuais. - Calidade da base de datos cliente/servidor. - Exportación de datos a Excel para calquera análise económica e financieira. Creación de plantillas de informes completamente personalizados segundo as necesidades do usuario. - Enlace con outras solucións de CAI Sistemas. - Integración de caiconecta: canle aberta de comunicación en tempo real cos nosos clientes, para compartir  información como novas ou actualizacións.

Solución Integral para Asesorías Fiscais: caifis

A Solución Integral para Asesorías Fiscais xestiona de xeito eficaz calquer despacho, asesoría, e/ou consultoría fiscal. Inclúe tanto as obrigas fiscais, como as tributarias sobre Renda e Patrimonio, e a xestión de Sociedades. - Obrigacións fiscais e impresión de modelos oficiais válido par todo tipo de entidades: sociedades, individuais ou en Atribución de Rendas. - Asesoramento fiscal previo o devengo dos impostos. - Tratamento de Persoas Xurídicas: cálculo e impresión do Imposto de Sociedades e das Contas Anuais para o Rexistro Mercantil. - Pase de datos de anos anteriores e controles automáticos sobre reducións, deducións e demáis beneficios fiscais. - Enlace con outras solucións de CAI Sistemas. - Integración de caiconecta: canle aberta de comunicación en tempo real cos nosos clientes, para compartir  información como novas ou actualizacións.

CAIGDI: Xestión Interna e Documental

CAIGDI é unha ferramenta que facilita a xestión interna da empresa, exercendo control sobre tódolos documentos xerados na actividade empresarial. Ademáis incorpora un módulo de comunicación en tempo real (aplicación web CAIWII) que permite o intercambio de información online entre a Asesoría/Despacho Profesional e os seus clientes. - Tratamento de tódala documentación dixital da empresa (inclúe escaneo intelixente). - Xestión interna documental e CRM. - Comunicación instantánea entre a Asesoría/Despacho Profesional e os seus clientes, que aforra tempo, desplazamentos e custos ó tempo que evita o movemento de documentos. - Enlace con outras solucións de CAI Sistemas.

Software de Xestión Integral: caierp

Sistema de Planificación de Recursos Empresariais (ERP) que abrangue toda a xestión interna de calquera empresa, facilitando o control da facturación e dos stocks, así como a administración de cobros e pagos. - Software multiempresa, multiexercicio e multialmacén. - Contorna visual, intuitiva e dinámica. - Permite a asignación de series múltiples en orzamentos, pedidos, albaráns e facturas. - Listaxes personalizadas editables polo usuario segundo as súas necesidades: orde de columnas, agregación de campos, etc. - Módulo específico para o sector Compravenda de Ouro: caigold.

Rexitro Dixital de Facturas a través de escáner: caidoc

A partir de algo tan doado coma escanear, obterá tódolos datos contables e fiscais, de xeito automático, directamente nas aplicación de fiscal caifis e na aplicación de contabilidade caiconta. - Traduce a imaxe escaneada en datos fiscais (necesarios para a entrada dos ingresos e gastos de cada empresa e actividade) e en datos contables (Xeración de apuntes contables e Xeración de apuntes nos libros de IVE). - Comprobación dos datos escaneados e advertencia de incidencias a solucionar - Xere os seus propios modelos póndoos a disposición do resto de usuarios e aproveite os xa existentes.

Portal SII

O Portal SII (www.portalsii.es) facilita a adaptación ao novo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) no IVE imposto pola Axencia Tributaria.

Este novo sistema obriga a remitir a AEAT por vía electrónica, os detalles sobre a facturación para, con esta información, ir configurando prácticamente en tempo real os Libros Rexistro, entrará en vigor o 1 de xullo de 2017 e a partires dese intre será obrigatorio para as grandes empresas, grupos de IVE e empresas no REDEME.

A plataforma www.portalsii.es facilita a adaptación a este novo sistema abarcando a xestión e a transmisión en tempo e forma, dos diferentes ficheiros e arquivos necesarios impostos pola nova normativa.

O Portal SII (www.portalsii.es) é compatible con calquera programa contable ou ERP que permita a exportación de datos.