Acceder al contenido principal

Provedor TIC

Hacemos más eficientes a las empresas ayudando a digitalizar y optimizar sus procesos administrativos y comerciales creando soluciones de digitalización y certificación de documentos que son seguras y fáciles de usar. En Enxendra Technologies nos centramos en seguir el proceso del Ciclo de Documentos Comerciales (Procurement-to-Pay), para aumentar la eficiencia de tu empresa mediante la digitalización de los procesos.

Calle Copérnico 3, 2º planta, local A3, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981269685

[{"razon_social":"Enxendra Technologies S.L.","enderezo_social":"Calle Cop\u00e9rnico 3, 2\u00ba planta, local A3","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981269685","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"Enxendra Technologies S.L."}]

O provedor ten as seguintes sedes:
  • A Coruña

Solución(s) TIC

Factura e firma electrónica

Docuten é a plataforma de Enxendra que reúne firma e factura electrónica nun mesmo servizo.

Permite enviar factura electrónica a clientes públicos e privados a través da web. A factura pode xerarse de maneira manual ou de forma integrada co ERP da empresa. Docuten está integrada cos Puntos Generales de Entrada de España, polo que se pode enviar a factura automaticamente desde o noso servizo ao receptor, custodia a factura e permite consultar o seu estado de tramitación.

Así mesmo, o servizo ofrece a posibilidade de firmar documentos en calquera dispositivo cumprindo co Reglamento Europeo de Firma Electrónica (eIDAS). Permite a firma biométrica, centralizada e con OTP. Poderás consultar o estado da firma e o historial dos teus documentos na plataforma.

Enxendra proporciona soporte de primeiro nivel por teléfono e correo electrónico