Acceder al contenido principal

Provedor TIC

O Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) é un centro tecnolóxico singular impulsado pola Universidade da Coruña, co fin de potenciar o avance e a excelencia na investigación, desenvolvemento e innovación nas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) e fomentar a transferencia de coñecemento e resultados. O CITIC é un punto de encontro entre a universidade e a empresa na que se combinan empresas do sector TIC con investigadores da universidade. Compoñen o CITIC 11 Grupos de Investigación e 3 Unidades de Apoio que dan soporte ás 12 Áreas Tecnolóxicas do Centro que son as seguintes 1.- Procura e Recuperación de información: recuperación, xestión e explotación de información na web e dispositivos móbiles. Recomendación de moda online. Identificación de factores para recomendación: compras online, visitas, ... Características especiais da moda: tempadas, tempo de vida das pezas, stock, 2.- Integración de aplicacións e Información: liquidar os problemas suscitados pola integración de datos, aplicacións e servizos tanto na web como dispositivos móbiles. 3.- Intelixencia Artificial: aprendizaxe automática, sistemas de intelixentes de monitorización e supervisión, sistemas intelixentes de axuda a tómaa de decisións 4.- Media en Rede e Fogar Dixital: sistemas e servizos software en toda a cadea de valor da televisión dixital interactiva, creación de vídeo sintético, Distribución de Contidos de Alta Definición para Fogar Dixital. 5.- Métodos de Usabilidade e Validación de Sistema: Adaptación das aplicacións informáticas, a aplicacións de escritorio, aplicacións web, móbiles. 6.- Procesado de Imaxes Dixitales: Análise do comportamento humano en secuencias de vídeo, por ej, diante dun escaparate ou no interior dunha tenda. 7.- Sistemas de Comunicacións Inalámbricas: sistema de localización en interiores para seguimento do cliente na tenda. 8.- Sistemas de Información en Web:aplicacións de comercio electrónico, bases de datos adaptadas. 9.- Sistemas de Información Xeográfica: Xeolocalizacion de despregue loxistico e de clientes. 10.- Sistemas Distribuídos e Arquitecturas orientadas a servizos: Seguridade na rede, testing 11.- Matemática Aplicada e Estatísticas e Investigación Operativa: Predición do numero de fallo e o seu custo nun período de tempo, Resolución de problemas industriais, Control estatístico da calidade, Análise de fiabilidade (proceso de deseño e fabricación de produtos, tempo de fallo de maquinaria, vida útil), Deseño óptimo de rutas, Xestión de inventario 12. ? Supercomputación: comunicacións ultrarrápidas, programación paralela centrada en usabilidade, programabilidade e rendemento.

Campus de Elviña s/n, A Coruña (A Coruña)
Tlfn: 981167000

[{"razon_social":"S.X. Centro de investigaci\u00f3n en Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaci\u00f3nes","enderezo_social":"Campus de Elvi\u00f1a s\/n","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981167000","latitud":"0","longitud":"0","nome_entidade":"CITIC - Centro de Investigaci\u00f3n TIC"}]

O provedor ten as seguintes sedes:
 • A Coruña

Solución(s) TIC

Búsqueda y Recuperación de información

Esta línea tecnológica hace énfasis en la búsqueda de técnicas y algoritmos que se adapten a las características de la información empresarial utilizando como base las últimas técnicas aplicadas en la recuperación de información en la web con las restricciones de seguridad y privacidad definidas en las organizaciones. 1. Desarrollo de técnicas y algoritmos orientados a la búsqueda y recuperación de información 2. Motores de búsqueda 3. Diseño y desarrollo de aplicaciones para web y dispositivos móviles (IOS, Android, ?) 4. Recuperación de información mediante técnicas de crawling, indexación: web retrieval, multimedia retrieval, clasificación documental, generación de resúmenes, etc. 4.1. Buscadores verticales 4.2. Eficiencia y distribución: acelera la recuperación de información 4.2.1. Sistemas Recomendadores +info: http://citic-research.org/area_tecnologica/3

Integración de aplicaciones e Información

Esta línea tecnológica hace énfasis en la búsqueda de técnicas y algoritmos para solventar los problemas planteados por la integración de datos y aplicaciones distribuidas, heterogéneas y autónomas. Entre estos problemas podemos mencionar: integración de información representada en distintos modelos lógicos, optimización de consultas distribuidas, automatización de operaciones sobre sitios web o técnicas inteligentes para la creación semi-automática de aplicaciones de integración ligeras (?mashups?). 1. Búsqueda y desarrollo de técnicas y algoritmos para solventar los problemas planteados por la integración de datos, aplicaciones y servicios tanto en entorno corporativo como en entorno web. 2. La evolución tecnológica es el denominador común en la integración de aplicaciones 2.1. Las organizaciones cuentan con aplicaciones y bases de datos legadas que deben continuar usando y manteniendo productivas al tiempo que añaden, cambian o migran otras aplicaciones. +info: http://citic-research.org/area_tecnologica/7

Inteligencia Artificial y Aplicaciones

Desarrollo de sistemas inteligentes basados en diversas técnicas, tales como el aprendizaje automático, los métodos de selección de características, los sistemas basados en conocimiento, la lógica difusa, los algoritmos evolutivos, las redes de neuronas artificiales, los algoritmos genéticos, la programación genética, y los sistemas multiagente. Diseño y desarrollo de sistemas inteligentes de monitorización y supervisión. Diseño y desarrollo de sistemas inteligentes de ayuda a la toma de decisiones. Aplicación de las técnicas anteriores a diversos ámbitos, como por ejemplo, las ingenierías industriales, civil, y naval; las áreas de salud y bioinformática; la economía, el medioambiente y la informática. 1. Diseño y desarrollo de sistemas inteligentes de monitorización y supervisión 1.1. Aprendizaje automático 1.2. Predicción 1.3. Diseño de algoritmos novedosos e inteligentes 1.4. Interpretación inteligente de los resultados 1.5. Técnicas de Validación y usabilidad de sistemas +info: http://citic-research.org/area_tecnologica/7

Media en Red y Hogar Digital

Sistemas y servicios software en toda la cadena de valor de la TV digital interactiva, incluyendo la gestión de contenidos y su transmisión, software para terminales en el Hogar Conectado, servicios interactivos y middleware de STB, y sistemas y tecnología en reproductores. 1. Desarrollo de sistemas y servicios software en toda la cadena de valor de la TV digital interactiva 1.1. Servicios en cabecera vinculados con la transmisión de vídeo digital 1.2. Sistemas software en terminales de usuario y en el Hogar Conectado 1.3. Sistemas para la producción, indexación y archivo de contenidos audiovisuales 2. Servicios sobre TDT. Licencia experimental de emisión concedida por el Gobierno Central +info: http://citic-research.org/area_tecnologica/6

Métodos de Usabilidad y Validación de Sistema

Desarrollo de nuevas metodologías, herramientas, técnicas y estudios para la validación y análisis de usabilidad de sistemas computacionales y su aplicación a diversos campos. 1. Desarrollo de nuevas metodologías, herramientas, técnicas y estudios para la validación y análisis de usabilidad de sistemas 2. Aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, sistemas empotrados. 3. Definición y desarrollo de una taxonomía de usabilidad +info: http://citic-research.org/area_tecnologica/4

Procesado de Imágenes Digitales

El procesado de imágenes digitales puede definirse como el conjunto de procedimientos para la manipulación y análisis de la información contenida en una imagen digital a través de un ordenador. Se trata de un área extremadamente extensa, que abarca numerosas metodologías para mejorar la calidad de la imagen y analizar su contenido y resulta aplicable a áreas tan diversas como la biología, medicina, defensa, automatización industrial, análisis de documentos, recuperación de información, ingeniería civil, etc. 1. Procesado de imágenes oftalmológicas, imágenes ópticas, biometría y caracterización de personas y desarrollos para ingeniería civil. 2. Biometría 2.1. Tecnología de identificación/autenticación de personas basada en características del individuo 2.2. Patrón biométrico: característica utilizada para el reconocimiento (iris, huellas dactilares, manera de andar, forma de la mano/oreja, etc) 3. Análisis del comportamiento 3.1. Detección de caras 3.2. Detección y seguimiento de múltiples objetos +info: http://citic-research.org/area_tecnologica/8

Sistemas de Comunicaciones Inalámbricas

El objetivo del área tecnológica es el desarrollo de tecnologías, aplicaciones y servicios de transmisión de datos a través de medios de comunicación inalámbricos. Se cubren un amplio espectro de temas que van desde los más teóricos de procesado de señal y comunicaciones hasta los más prácticos de implementación de nuevos servicios inalámbricos, pasando por el prototipado de equipos terminales de comunicaciones. 1. Desarrollo de tecnologías, aplicaciones y servicios de transmisión de datos sobre sistemas de telecomunicaciones con especial énfasis en las tecnologías inalámbricas (GSM, 3G, LTE, WIMAX, WiFI, Bluetooth, Ultrawideband, Zigbee, ?) 2. Procesado de la señal 3. Prototipo de equipos 4. Redes vehiculares (comunicaciones móviles entre vehículos) 5. Sistemas de localización e identificación. Especial desarrollo para localización en interiores. 6. Sistemas de monitorización asistencial +info: http://citic-research.org/area_tecnologica/1

Sistemas de Información en Web

Los sistemas de información en Web son de utilidad en un gran número de ámbitos. Este Área Tecnológica está especializado en la utilización de sistemas de información en Web para la construcción de bibliotecas digitales, aplicaciones de administración electrónica, aplicaciones de comercio electrónico, así como otras aplicaciones de gestión. +info: http://citic-research.org/area_tecnologica/10

Sistemas de Información Geográfica

Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) son grandes sistemas software que almacenan de forma integrada información alfanumérica y cartográfica de forma que los dos tipos de datos pueden ser procesados conjuntamente, permitiendo por lo tanto consultas en las que las restricciones de búsqueda son tanto condiciones sobre los datos alfanuméricos como sobre los dados espaciales y las relaciones topológicas que deben cumplir. +info: http://citic-research.org/area_tecnologica/5

Sistemas Distribuidos y Arquitecturas orientadas a servicios

Análisis, modelado, desarrollo, validación, verificación y evaluación del rendimiento de sistemas formados por agentes software distribuidos lógica o físicamente sobre una red de computadores. Esta Área Tecnológica se enfoca en dos retos contrapuestos (a) mejora de la calidad en el software, en términos de disponibilidad y rendimiento y (b) reducción de costes durante todo el ciclo de vida del desarrollo. 1. Servicios que alcancen un nivel de disponibilidad de 5 nueves (99,999%) 2. Testing de aplicaciones software y gestión de pruebas en el desarrollo de software +info: http://citic-research.org/area_tecnologica/11

Supercomputación o Computación de Altas Prestaciones (HPC)

En esta área Tecnológica se desarrollan proyectos de investigación sobre la arquitectura de computadores, la computación de altas prestaciones (HPC), la visualización científica y la robótica móvil. ? Líneas de especialización Las líneas principales de investigación se han centrado en: Comunicaciones Java de alta velocidad - Software de comunicaciones de baja latencia para redes de altas prestaciones - Reducción del tiempo de respuesta de aplicaciones distribuidas y paralelas en Java - Aplicaciones al sector financiero/trading, energía, defensa/espacio Modelos gráficos por computador y visualización científica - Visualización híbrida de terrenos: aplicaciones en ordenación territorial, inventario agroforestal, predicción de riesgos climatológicos? - Supercomputación/simulación basada en GPUs: aplicaciones para dispositivos móviles, reducción del consumo de energía en aplicaciones móviles, cálculos financieros? Cloud Computing - Integración de recursos computacionales en clouds híbridos público/privados. - Aplicaciones intensivas en datos en el cloud.

Matemática Aplicada y Estadística e Investigación Operativa

O obxectivo na área de Estatística e Investigación Operativa é a investigación sobre inferencia non paramétrica, teoría de xogos e aplicacións da Estatística e a Investigación Operativa en xeral. O obxectivo na Matemática Aplicada é desenvolver actividades de investigación e transferencia no ámbito dos modelos matemáticos e os métodos numéricos para a resolución de problemas reais e con aplicacións industriais e empresariais.

O estudo dos problemas abarca desde o modelado matemático dos procesos e produtos, pasando pola análise matemática das mesmas e o deseño dos métodos numéricos máis eficientes para a súa resolución, ata a implantación dos algoritmos en ordenador para a simulación dos procesos con aplicacións informáticas a medida, coa posibilidade de empregar ferramentas de cálculo de altas prestacións, cando o custo computacional o requira.

Líñas de especialización

 • Estatística e Investigación Operativa
  • Estatística:
   • Modelos estatísticos Resolución de problemas industriais, de medio ambiente, sanitarios, sociais,...
   • Predición da demanda eléctrica e prezo utilizando métodos non paramétricos
   • Aplicacións da análise de supervivencia en Bioloxía e Medicina
   • Aplicacións da estimación en Termogravimetría
   • Control estatístico da calidade e análise de fiabilidade
  • Análise de supervivencia
  • Control estatístico da calidade (procesos de produción, disminución de custos,...)
  • Análise de fiabilidade (proceso de deseño e fabricación de produtos, tempo de fallo de maquinaria, vida útil,...)
 • Investigación Operativa (IO)
  • Programación matemática e aplicacións
  • Planificación en modelos de loxística
  • Deseño óptimo de rutas
  • Xestión de inventario
  • Arbitraxe

Matemática Aplicada

 • Modelos matemáticos e simulación numérica en ordenador de problemas en enxeñaría e ciencias aplicadas
 • Finanzas cuantitativas: valoración de derivados financeiros, como opcións e derivados de tipos de interese (LMM), calibración de modelos de mercado, volatilidade estocástica (SABR). Aplicacións no sector de seguros: xestión de activos e pasivos (ALM).
 • Aplicacións en acústica: acústica en fluxos, control activo e pasivo de ruídos, acústica en edificios e en medios de transporte (confortabilidade)
 • Modelos medioambientais: estuarios, masas de xeo, inundacións, avalanchas
 • Métodos numéricos: seleción, análise e programación eficiente. Uso de arquitecturas e tecnoloxías paralelas (clústeres, GPUs, etc.)
 • Simulación numérica de procesos industriais e validación