Acceder al contenido principal

CITIC - Centro de Investigación TIC

O Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) é un centro tecnolóxico singular impulsado pola Universidade da Coruña, co fin de potenciar o avance e a excelencia na investigación, desenvolvemento e innovación nas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) e fomentar a transferencia de coñecemento e resultados. O CITIC é un punto de encontro entre a universidade e a empresa na que se combinan empresas do sector TIC con investigadores da universidade. Compoñen o CITIC 11 Grupos de Investigación e 3 Unidades de Apoio que dan soporte ás 12 Áreas Tecnolóxicas do Centro que son as seguintes 1.- Procura e Recuperación de información: recuperación, xestión e explotación de información na web e dispositivos móbiles. Recomendación de moda online. Identificación de factores para recomendación: compras online, visitas, ... Características especiais da moda: tempadas, tempo de vida das pezas, stock, 2.- Integración de aplicacións e Información: liquidar os problemas suscitados pola integración de datos, aplicacións e servizos tanto na web como dispositivos móbiles. 3.- Intelixencia Artificial: aprendizaxe automática, sistemas de intelixentes de monitorización e supervisión, sistemas intelixentes de axuda a tómaa de decisións 4.- Media en Rede e Fogar Dixital: sistemas e servizos software en toda a cadea de valor da televisión dixital interactiva, creación de vídeo sintético, Distribución de Contidos de Alta Definición para Fogar Dixital. 5.- Métodos de Usabilidade e Validación de Sistema: Adaptación das aplicacións informáticas, a aplicacións de escritorio, aplicacións web, móbiles. 6.- Procesado de Imaxes Dixitales: Análise do comportamento humano en secuencias de vídeo, por ej, diante dun escaparate ou no interior dunha tenda. 7.- Sistemas de Comunicacións Inalámbricas: sistema de localización en interiores para seguimento do cliente na tenda. 8.- Sistemas de Información en Web:aplicacións de comercio electrónico, bases de datos adaptadas. 9.- Sistemas de Información Xeográfica: Xeolocalizacion de despregue loxistico e de clientes. 10.- Sistemas Distribuídos e Arquitecturas orientadas a servizos: Seguridade na rede, testing 11.- Matemática Aplicada e Estatísticas e Investigación Operativa: Predición do numero de fallo e o seu custo nun período de tempo, Resolución de problemas industriais, Control estatístico da calidade, Análise de fiabilidade (proceso de deseño e fabricación de produtos, tempo de fallo de maquinaria, vida útil), Deseño óptimo de rutas, Xestión de inventario 12. ? Supercomputación: comunicacións ultrarrápidas, programación paralela centrada en usabilidade, programabilidade e rendemento.

Actualizado o: 25-03-2015

[{"razon_social":"S.X. Centro de investigaci\u00f3n en Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaci\u00f3nes","enderezo_social":"Campus de Elvi\u00f1a s\/n","localidade":"A Coru\u00f1a","telefono":"981167000","latitud":"0","longitud":"0"}]

Campus de Elviña s/n
A Coruña (A Coruña)

Tlfn: 981167000
Fax: 981167092